Категории

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБАПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 WWW.MEBELI1.ONLINE  В СИЛА ОТ 01.07.2016г.

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни снастоящите Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте тозисайт!

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършватрегистрация на сайта www.mebeli1.online. С натискането на всеки един обект, линк или бутон,разположени на Сайта www.mebeli1.online (с изключение на линка към настоящите Общи условия),Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящитеОбщи условия.

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че www.mebeli1.online не носи отговорност за претърпенивреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер,настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди,за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация,Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани сотстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и приема, че част от стоките, публикувани наСайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няманаличност от тези стоки и продукти при заявяване на поръчка чрез on-lineсистемата за покупки.

Настоящитеобщи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби презелектронния магазин www.mebeli1.online.Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между www.mebeli1.online („Бета 222“ ООД ) иПотребителя.

Предоставенитепрепратки на Сайта www.mebeli1.onlineкъм други сайтове са публикувани единствено и само за Удобство напотребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използватуслуга, предоставена от www.mebeli1.onlineи по отношение на използването на препратката извън Сайта www.mebeli1.online настоящите Общи условия не сеприлагат. Продавачът и собственик на Сайта www.mebeli1.online(„Бета 222“ ООД)не контролира горепосочените сайтове и не поема никаква отговорност поотношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия www.mebeli1.online информира Потребителите, че поникакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нитоинформацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всичкирискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и www.mebeli1.online не носи каквато и да билоотговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

Понятиятав настоящите Общи условия са използвани със следното значение:

1.www.mebeli1.online е търговец регистриран по законодателствотона РБългария с фирма „Бета 222” ООД с ЕИК 201962084, седалище и адрес науправление: гр. Пловдив, пл. Цар Калоян 1, телефон завръзка: 0879 89 88 58, предоставящ стоки чрез електронен магазин www.mebeli1.online.

2.Под „Сайт“ се разбира следната уеб страница: www.mebeli1.online

3.Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите продукти в електронния магазин,който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

4.Под „Потребител” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявказа покупка на стока от електронния магазин.

5.Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www.mebeli1.online.

6.Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

7.Под „кредитна институция” се разбират финансовите институции отпускащи целевипотребителски кредити за закупуване на стока.

 

I. ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

1.www.mebeli1.online предоставя на Потребителявъзможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрезотправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, приспазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия.

2.Договорът за продажба между www. mebeli1.online и Потребителя се счита засключен от момента на потвърждаване по електронна поща на заявката /поръчката/направена от Потребителя или от момента на изпращане на стоката.

 

II. ПОРЪЧКА

1.Процедурата по поръчката от Сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъдеразглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да сенаправи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Потребителятподава заявката, чрез попълване на формуляра публикуван на www.mebeli1.online. В заявката задължително следвада се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакт,както и имената наПотребителя.

2.Всяка заявка за покупка от www.mebeli1.onlineпрез електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общитеусловия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общиусловия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената назаявената за закупуване стока.

3.За целите на използване на Сайта www.mebeli1.online, Потребителят се съгласява идекларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация припопълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общотонаименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна,неточна, неактуална или непълна информация, www.mebeli1.online има право да закрие и/или изтриеинформацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всичкисвои услуги, както и www.mebeli1.onlineне носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена въввръзка с получената от потребителя информация.

 

4.При успешно приключване на поръчката, служител на www.mebeli1.online ще се свърже с Потребителя попредоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, следкоето ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не еналична, служителят ще информира Потребителя дали може да я достави и в какъвсрок. Срокът е ориентировъчен, а не фиксиран. В случай, че не се постигнесъгласие за срока, а Потребителят е заплатил изцяло или частично поръчката,същият трябва да предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановеназаплатената от него сума.

5.Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.mebeli1.online могат да бъдат закупуваниединствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни впазарската кошница на Потребителя.

6.Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стокивключително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начинна употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя насъответната стока, като www.mebeli1.onlineне носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточнопредставена информация, информация предoставена по заблуждаващ начин, приразминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние(разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят напродукта), както и при печатни грешки.

7. www.mebeli1.onlineима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуванитепродукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите сесчитат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не еактуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени за неактуализиранаинформация на Сайта в случай на извършена поръчка с форма за on-line покупкипреди доставката им. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да сеотнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за коетомоля да ни извините предварително.

8.В момента на извършване на заявката, Потребителят изразява съгласието си снастоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрезотбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” , с което  извършва електронно изявление по смисъла наЗакона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че езапознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне назаявка /поръчка/ за покупка на стока от Потребителя.

9.Със заявката за покупка, Потребителят избира стоката и количеството.

10.Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствентранспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

11.Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва последните начини:

а/чрез превод по банков път преди транспортиране на стоката

б/с наложен платеж при доставка с куриер

в/на изплащане съгласно договор между Потребителя и кредитна институция

 

III. ЦЕНИ

1.Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено исамо към момента на публикуването им, като www.mebeli1.online си запазва правото безпредупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стокиса крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.

2. www.mebeli1.online има право да променя цените,посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен дауведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената,която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимодали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати техническигрешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката неможе да бъде изпълнена, www.mebeli1.onlineима правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение наПотребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани отпотребителя за отменената поръчка, ако има такива. Сумите се връщат по посоченаот Потребителя банкова сметка.

 

 ІV. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕНА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

 

1.На основание чл. 50 от ЗЗП Потребител, който има качеството потребител посмисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без дадължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже отсключения договор, като върне поръчаната стока при долупосочените условия:

2.Потребителят предварително писмено информира www.mebeli1.online, на следния имейл адрес: info@mebeli1.online,  че на основание чл. 50 ЗЗП се отказва отдоговора, като задължително посочва кога ще върне стоката, но не по-късно от 14/четиринадесет/ дни. Същата трябва да се върне в някой от обектите на търговеца,посочен от него. Заплатената от Потребителя сума се връща по сметката, от коятое платена стоката или по друг удобен начин за Потребителя, след направен огледи приемане на стоката от страна на www.mebeli1.online. Стоката ще се приеме само, аконе е била монтирана вече, запазена е оригиналната опаковка, липсват следи отупотреба, няма дефекти и повреди и е в ненарушен търговски вид.

3.Стоката може да бъде върната лично от Потребителя или от упълномощено от него списмено пълномощно лице на посочения по-горе адрес.

4.Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметкана Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна напотребителя на www.mebeli1.online, рискът от случайното погиванеили повредждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че Потребител севъзползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнилпосочените по – горе условия, www.mebeli1.onlineсе задължава да му възстанови заплатената цена в срок от 14 /четиринадесет/ дниот уведомлението за отказ от договора по чл.50.

5.Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилага в случаите посочени в чл. 57 отЗЗП.

6.За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тяхсуми.

 

V. ОНЛАЙНПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

1.Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и наизплащане следва да кандидатства пред избраната кредитна институция заотпускане на кредит.

2.Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, чиятоконкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена , равна или по – голяма от 150лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включенив поръчката.

3.Кандидатстването се извършва единствено онлайн, чрез регистрирания отползвателя на www.mebeli1.online акаунт, посредством кликваневърху бутона “Купи на изплащане”, след което се следва предвидената процедура.

4.Преди да осъществи кандидатстване пред финансова институция за кредитиране,клиентът е длъжен да направи справка за наличност на желаната от него стока, нателефон 0879 89 88 58.  Относнокредитирането, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията закредитиране,  определени от кредитнатаинституция. Условията, на които Потребителят следва да отговаря, за да му бъдеотпуснат кредит се определят едностранно от кредитната институция, съобразнокредитната й политика.

5.Доставката, на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършвасамо след като www.mebeli1.onlineустанови, че заявката на Потребителя за кредитиране е одобрена от кредитнатаинституция. Потребителят подписва договора за кредит при доставката на стоката,което е условие за нейното предаване. Търговецът подписва договора за кредит в качествотоси на пълномощник на кредитната институция.

6.Максималният срок за доставка на стока закупена на изплащане е 10  работни дни, когато е налична на склад стока,а за срока на доставка на неналична на склад стока www.mebeli1.online уведомява Потребителя, когатотой се свърже с магазина, съгласно Раздел V т. 4. Договорът се счита сключен,ако страните постигнат съгласие относно срока, за което търговецът изпращапотвърдителен имейл.

7.Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име иЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от Потребителя вподписания от последния Договор за кредит. Получаването на стоката/ите сеизвършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостоверисамоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис исобственоръчно изпише собственото си и фамилно име в талона за доставка,удостоверяващ приемо-предаването на стоката/ите или от трето лице съгласно даприеме стоката от името на Потребителя.

 

8.В случай на “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена”договорът за кредитиране се счита за развален.

 

VI.ДОСТАВКА БЕЗ КРЕДИТИРАНЕ

1.В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения отПотребителя адрес за доставка в срок до 10 работни дни. В случай, че стоката нее налична, срокът за доставка се определя от www.mebeli1.online, като за целта магазинът се свързва с потребителяна посочения телефон за контакт. Договорът се счита за сключен, ако дветестрани постигнат съгласие относно срока за доставка и търговецът изпратипотвърдителен имейл на посочената от Потребителя електронна поща.

2.Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъдезаплатена или когато бъде получен аванс за нея, с изключение на случаите,когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че Потребителятизбере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента напотвърждаване на заявката /поръчката/ от страна на www.mebeli1.onlineсъгласно Раздел І т. 2.

3.Доставката се извършва чрез услугите на подизпълнител (куриер,спедитор) и е засметка на Потребителя. www.mebeli1.onlineси запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да едлъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира наначина, срока и цената на доставката.

4.Товаро – разтоварните работи и разходите за това при доставка не са отговорностили задължение на www.mebeli1.online/или на куриера/, а за Потребителя на стоката.

5.Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето настоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявкатаили до вратата на двора.

6.Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта задоставка.

7.При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер приподаване на заявка, същата се счита за невалидна и за www.mebeli1.online не възниква задължение занейното изпълнение.

8.В случай, че Потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банковасметка и не направи такова плащане в 3-дневен срок, то www.mebeli1.online може да не потвърди доставката на заявената стока и съответнодоговорът се счита за несключен.

9.При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане отКлиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложнияплатеж посочен в товарителницата на пратката.

10.В случай, че Потребителят не направи плащане в момента на доставката, след катое посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то договорът се считаза развален по право и за www.mebeli1.onlineотпада задължението да прехвърли собствеността и предаде стоката.

 

VII.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1.Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждаваполучаването на същата от името на Потребителя като подписва придружаващитестоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършилоплащане, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес задоставка.

2.Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката Потребителят едлъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци,липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е отизискваните от българското законодателство документи, незабавно да информиралицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена,като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му едоставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоарии/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата наЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес зажалби: гр. Пловдив бул.”Източен” 95, e-mail: info@mebeli1.online,Телефон  0879 89 88 58

3.В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения отнего адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в тозисрок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина напродавача, той се освобождава от задължението си да достави заявената стока,като Потребителя се задължава да я получи на адрес посочен от търговеца в срокдо 15 дни от доставката. Ако стоката не бъде получена в този срок, то договорътсе счита за развален и www.mebeli1.onlineима право да задържи 30% от цената на стоката като неустойка, като се задължавада върне останалата част на Потребителя в 14-дневен срок по посочена от него банкова сметка.

VІІI. ЦЕНАИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС иса обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в ценатане е включена стойността на транспортните разходи.

2.Цената на транспорта се заплаща от Потребителя, като стойността й му сесъобщава по телефон или с потвърдителния имейл.

3.Потребителят не заплаща транспорт, когато това е упоменато в описанието нададения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

4.Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума иличастично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ сеизвършва при доставка на стоката чрез наложен платеж или по банков път предиизпращане на стоката. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставкатакупувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока идължимата за нея продажна цена.

5.При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен отслужителите на електронния магазин. www.mebeli1.online си запазва правото да изисквазаплащане на аванс и за други направени поръчки.

6.Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на Потребителя, като приотказ от негова страна да заплати авансовата сума, договорът се счита занесключен.

7.Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в българскилева.

 

ІX. ПРЕГЛЕДНА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

1.Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата наЗакона за защита на потребителите и в който и да е от търговските обекти на www.mebeli1.online, на e-mail: info@mebeli1.online или Телефон  0879 89 88 58. При получаванена стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явнинедостатъци, външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети,установени при доставка, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или накойто и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавнода информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативенпротокол в два еднообразни екземпляра, който се подписват от получателя настоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протоколаследва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на праткатаот Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видимидефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видимидефекти в съответствие с договора за продажба.

2.Когато доставените стоки не съответстват на заявените за покупка от Потребителятой има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, катодоставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това еневъзможно или избраният от него начин е непропорционален в сравнение с другия.Потребителят може да упражни правотоси  в срок до две години, считано отдоставянето на потребителската стока. Привеждането на стоката всъответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец отпредявяване на рекламацията от Потребителя пред търговеца. След изтичане насрока Потребителя има право да развали договора и да му бъде възстановенаобратно заплатената сума или да иска намаляване на цената.

3.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора и възстановяване назаплатената сума, нито за намаляване цената на стоката, когато търговецът сесъгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да сепоправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията отПотребителя.

4.Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и давъзстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил трирекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, врамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, еналице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

5.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, аконесъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В тозислучай той може да иска само намаляване на цената.

6.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба ебезплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителскатастока или за материали и труд, свързани с ремонта й.

7.В случай, че Потребителят не направи рекламация на момента на предаване настоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол,същият губи правото                     по - късно да претендира, че стоката му едоставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите яаксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателстводокументи.

 

X.ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1.С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.mebeli1.online предоставя гаранционна карта,съдържаща условията на търговската гаранция предоставена от производителя, другтърговец или www.mebeli1.online. В случай, че не е предоставенагаранционна карта се прилагат правилата на ЗЗП. При неяснота или проблем,Потребителят трябва да се свърже с  www.mebeli1.online

2.Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите,произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

3.Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата насъответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласногаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

4. Потребителят не можеда се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

-В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

-В случай на повреди причинени при транспорт на Потребителската поръчка

-Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещипредмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя

-При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от www.mebeli1.online сервизен( монтажен) център

-В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите(от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и другидействия и бездействия, причинени от потребителя)

-В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката

-В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатиранесъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж надетайла/продукта.

5.Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети,причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и другиприродни бедствия).

6.Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продуктас ограничен срок на годност.

7.Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договораза продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка напродукта. Гаранционното обслужване се извършва само от служители оторизирани отwww.mebeli1.online.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

1.www.mebeli1.online полага грижа информацията велектронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точнаинформация може да се получи на телефон: 0879 89 88 58

2.Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най –външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия внюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин идействителните нюанси на цветове на продуктите, за което търговецът не отговаряи не се счита за несъответствие на стоката със сключение договор.

3.Декоративните елементи посочени на изображенията със стоката не се включват вобявената цена.

4.www.mebeli1.online не гарантира, че достъпът доелектронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен отгрешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на www.mebeli1.online.

5.С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изричнои безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани,съхранявани, обработвани и използвани от www.mebeli1.online и/или упълномощени отдружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерскиуслуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба отразстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка накредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението надоговора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на www.mebeli1.online, участие в игри, промоции итомболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени отзаконодателството цели. www.mebeli1.onlineгарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни,предоставяна от Потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите,когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни ипри спазване на нормативно установения ред.

6.Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. www.mebeli1.online си запазва правото да променя повсяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени всайта си www.mebeli1.online, заедно със съобщение запромените.

XII.БИСКВИТКИ( COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ

Докаторазглеждате www.mebeli1.online ще Ви бъдат добавени рекламни бисквитки къмВашия браузър, за да можем да разберем по-добре от какво се интересувате. Ниеизползваме "бисквитки", за да се анализира потока на информация; дасе персонализират услугите, съдържанието и рекламата; да се измерипромоционалната ефективност; и да се насърчи доверието и сигурността. Някоибисквитки съдържат лични данни - например, като кликнете на "запомниме", когато влезете в системата, бисквитка ще съхрани потребителското име.Повечето бисквитки няма да събират информация, която идентифицира потребителя,а вместо това ще събират по-обща информация, като например как потребителитестартират и използват системите, или общо местоположението на потребителя. Вие сте свободни винаги да се откажете от бисквитките,ако вашия браузър позволи това, въпреки че това може да попречи на използванетона някои от Системите на www.mebeli1.online


XIII.РАЗПРОДАЖБА НА СТОКИ

Разпродажба на стоки се извършва с оглед на освобождаване на мострена или складова площ. Всички стоки посочени в наименованието "разпродажба" е валидна за модели с конкретна конфигурация. Някои от тях е възможно да бъдат с леки транспортни дефекти или с нарушен търговски вид, но придружени със стандартна гаранция! При някои стоки спрени от производство е възможно да предложим алтернативни със сходни параметри.

ЗАТВОРИ